สุขภาพวัยรุ่น สุขภาพที่ดี

สุขภาพวัยรุ่น

      วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของชีวิตระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 10 ถึง 19 ปี เป็นช่วงเวลาที่พิเศษของการพัฒนามนุษย์ และเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการวางรากฐานของการมีสุขภาพที่ดี วัยรุ่นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วทางร่างกาย ทางปัญญา และทางสังคม สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความรู้สึก ความคิด การตัดสินใจ และโต้ตอบกับโลกรอบตัวพวกเขา แม้จะถูกมองว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีวัยรุ่นจะมีสุขภาพที่ดี แต่ก็ยังมีการเสียชีวิต การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บที่สำคัญในช่วงวัยรุ่น ซึ่งในส่วนมากจะสามารถป้องกันหรือรักษาได้ในระยะนี้ โดยวัยรุ่นจะกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของชีวิต เช่น เกี่ยวกับอาหาร กิจกรรมทางกาย การใช้สารเสพติด และกิจกรรมทางเพศ ซึ่งสามารถปกป้องสุขภาพของตนเองและผู้อื่นที่อยู่รอบข้างก็ได้ หรือจะทำให้สุขภาพของตนตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตก็ได้เช่นกัน ซึ่งเพื่อการเติบโตและพัฒนาในสุขภาพที่ดี วัยรุ่นจำเป็นต้องมีข้อมูล รวมทั้งความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ครอบคลุมเหมาะสมกับวัย สร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิต และได้รับบริการสุขภาพที่ยอมรับได้ และมีความเสมอภาคที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยในการดำรวชีวิต นอกจากนี้พวกเขายังต้องการโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการกำหนด และนำเสนอสิ่งต่างๆเพื่อปรับปรุงและรักษาสุขภาพของพวกเขา ซึ่งการเปิดโอกาสดังกล่าวเป็นกุญแจสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของวัยรุ่น

ความเสี่ยงด้านสุขภาพในหมู่วัยรุ่นทั่วโลก

      ในปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นในโลกมากขึ้นกว่าที่เคยมีมาบนโลก โดยคิดเป็นจำนวนราว 1.2 พันล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 6 ของประชากรโลก ซึ่งตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2050 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางซึ่งเกือบ 90% นั้นมีเด็กอายุระหว่าง 10-19 ปี อาศัยอยู่ และมีวัยรุ่นประมาณ 1.1 ล้านคนเสียชีวิตในแต่ละปีโดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่ การบาดเจ็บจากการจราจรบนถนน การฆ่าตัวตาย และความรุนแรงระหว่างบุคคล วัยรุ่นหลายล้านคนยังประสบความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ซึ่งสาเหตุของการตายและการเจ็บป่วยในวัยรุ่นก็แตกต่างกันไปตามเพศและอายุ และตามภูมิภาคด้วย และสำหรับเด็กอายุ 10-14 ปี มีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สำคัญเกี่ยวข้องกับน้ำ สุขอนามัย และสุขอนามัย ความเสี่ยงสำหรับเด็กอายุ 15-19 ปีมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม เช่น การใช้แอลกอฮอล์และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย อาหารที่ไม่ดีและมีการออกกำลังกายน้อยซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายเพิ่มเติมที่เริ่มต้นในวัยเด็กและวัยรุ่น เช่นเดียวกับการล่วงละเมิดทางเพศ โดยพบว่าเด็กหญิงวัยรุ่นที่มีอายุมากกว่าได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของคู่รักที่มีอายุน้อยกว่า และเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของเด็กหญิงอายุ 15-19 ปี นอกจากนี้ยังพบว่าการตายและการเจ็บป่วยในวัยรุ่นส่วนใหญ่สามารถป้องกันหรือรักษาได้ แต่วัยรุ่นต้องเผชิญกับอุปสรรคเฉพาะในการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพ ซึ่งอาจเป็นเพราะมีกฎหมายและนโยบายที่จำกัด หรือกระทั่งการควบคุมของผู้ปกครองหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ที่จำกัด รวมไปถึงระยะทาง ค่าใช้จ่าย และความลำเอียงของผู้ให้บริการ ล้วนแต่จำกัดวัยรุ่นไม่ให้ได้รับการดูแลตามสมควรที่พวกเขาต้องการเพื่อการเติบโต และพัฒนาให้มีสุขภาพที่ดี

แนวทางการแก้ไข

      องค์การอนามัยโลกจึงได้สนับสนุนประเทศต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าให้มีการตอบสนองด้านสุขภาพของวัยรุ่นในระดับชาติให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและคำนึงถึงค่านิยมและความชอบของวัยรุ่นประกอบด้วย โดยการปรับปรุงหลักฐานพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพของวัยรุ่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทาง WHO ให้การสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการปรับปรุงการวัดผลและเสริมสร้างข้อมูล ดำเนินการวิจัย และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด โดย WHO ได้ออกคำแนะนำตามหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือเฉพาะเจาะจงกับวัยรุ่นในทุกด้านของสุขภาพรวมถึง การพัฒนาในเชิงบวก, โรคติดต่อ, โรคไม่ติดต่อ, สุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ รวมถึงเอชไอวี, การบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ, ความรุนแรง และจิตใจ สุขภาพ การใช้สารเสพติด และการทำร้ายตนเอง และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ WHO ได้จัดทำเครื่องมือสนับสนุนนโยบายและโปรแกรมต่างๆ หัวใจสำคัญคือ  Global Accelerated Action for the Health of Adolescents ซึ่งชี้แนะผู้กำหนดนโยบายและผู้จัดการโครงการระดับชาติเกี่ยวกับวิธีการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และประเมินโปรแกรมสุขภาพวัยรุ่น นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการดำเนินงานและพยายามในการให้บริการ การเงิน และธรรมาภิบาล เพื่อช่วยสร้างขีดความสามารถของนักวิจัยและวางแผนเพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับนโยบายและแผนงาน นอกจากนี้แล้ว วัยรุ่นยังต้องการการปกป้องจากอันตรายในด้านหนึ่ง และการสนับสนุนในการตัดสินใจโดยอิสระในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งพวกเขามีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง 

สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม

มีผู้หญิง 39,000 คน แต่งงานทุกวัน และมีเด็กผู้หญิงกว่า 140 ล้านคนแต่งงานระหว่างปี 2011 – 2020

และมีเด็กผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวนอย่างน้อย 777,000 คน ให้กำเนินบุตรในทุกๆปี โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ และปานกลาง