MY OWN GOAL 2020


2020 MY OWN GOAL Virtual Run
อย่าหยุดวิ่ง อย่าอยู่นิ่งให้เสียเวลา!!!
Virtual run ที่ให้คุณตั้งเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง 
ไม่จำกัดระยะ ภายใน 1 ปี 2020 คุณจะวิ่งได้ทั้งหมดกี่ KM


รับสมัคร วันที่ 20 พ.ย. 2019 - 30 พ.ย. 2020
เริ่มสะสมระยะและส่งผล 1 ม.ค - 31 ธ.ค 2020
(สามารถทยอยส่งผลได้)


เสื้อ + เหรียญ 599

เสื้ออย่างเดียว 499

เหรืยญอย่างเดียว 299


เสื้อจัดส่งตามรอบการสมัคร
สมัครภายใน 30 พ.ย นี้ จะได้รับเสื้อ 15 มกราคม เป็นต้นไป
สมัครภายใน 1-15 ธันวา จะได้รับเสื้อ 25 มกราคม เป็นต้นไป


กิจกรรมเป็นแบบ Virtual run สามารถวิ่งที่ไหน เวลาใดก็ได้ บนลู่วิ่ง หรือตามสวนสาธารณะก็ได้
โดยใช้แอพพลิเคชั่นหรือนาฬิกา หรือถ่ายภาพจากหน้าจอลู่วิ่งในการจับระยะ แล้วนำมาส่งทางเว็ปไซต์ https://virtualsportsth.com

*เหรียญจัดส่งหลังจากวิ่งสะสมระยะครบตามที่สมัครไว้*

**หากวิ่งไม่ครบตามระยะที่ตั้งเป้าหมายไว้จะไม่ได้รับเหรียญ**