เกี่ยวกับเรา


     บริษัทกำลังดี กรุ๊ป (KamLungDee Group) เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่รักการออกกําลังกายและอยากทําให้การออกกําลังกายเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม กำลังดี กรุ๊ป จึงได้กําเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากออกกําลังกายพร้อมทั้งอยากตอบแทนสังคม โดยมีเป้าหมายหลักคือการออกกําลังกาย ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ โดยไม่มีขีดจํากัด เพื่อตอบสนองและเติมเต็มประสบการณ์การออกกําลังกายแก่คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งมือใหม่ที่หัดออกกําลังกาย และมือเก่าเก๋าประสบการณ์ เพียงแค่มีใจอยากออกกําลังกายพร้อมทั้งมีใจในการแบ่งปัน ก็สามารถรวมเปนสวนหนึ่งกับเราได้

     ทุกกิจกรรมที่เราจัดทํา นอกจากเพื่อสุขภาพทางกายแล้ว สุขภาพทางใจก็เป็นสิ่งที่ทางเราให้ความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้นรายได้จากทุกกิจกรรมที่เราจัดขึ้น จะถูกแบ่งปันไปยังองค์กร มูลนิธิ วัด หรือผู้ด้อยโอกาส ตามแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ด้วยความตั้งใจที่ว่าสุขภาพที่แข็งแรง ต้องมาพร้อมใจที่อยากแบ่งปัน